Как брутната заплата става нетна

loading...

Между 20 и 30 процента от трудовото възнаграждение отиват за данъци и осигуровки

Бирниците са "лошите" от миналото. И все пак те са взимали доста по-малко, отколкото данъчните и НОИ в наше време.
Какви са паричните отношения между държавата и хората, работещи на трудов договор през 2007 г.?

Защо удръжки

Осигуровките са нещо като застраховка за случаите, когато очаквано (пенсия) или неочаквано (заболяване) човек няма доход. За тази година в най-масовия случай осигуровките са в размер на 35.5% от брутната заплата. Доста е, нали? Плащането им обаче е разделено между работодателя и работника - в съотношение 65:35 и така всъщност от брутната заплата се удържат вноските на работника, т.е. 12.425%. Останалата част я заплаща осигурителят и това му е разход извън заплатата на работника (виж таблицата). Данъкът върху доходите е стъпаловиден със ставки 20, 22 и 24%.

Какво плащаме аз и шефът

В плащаните от трудещите се осигуровки най-голямото перо е пенсионното. Вноските за първи стълб отиват във фонд "Пенсии". Вноските за втори стълб, т.е. задължителното допълнително пенсионно осигуряване (ЗДПО), отиват в индивидуална партида в универсални пенсионни фондове (УПФ). В него участват само хората, родени след 31 декември 1959 г. Вкратце: 23% за фонд "Пенсии" за хората, родени преди 1960 г. 18% за фонд "Пенсии" и 5% в УПФ за хората, родени след 1960 г.

Раждането на дете е едно от най-важните и хубави събития. Това обаче изисква майката да не работи за известно време. За да води нормален живот, тя получава парично обезщетение от фонд "Общо заболяване и майчинство". Освен това, уви, хората боледуват. Болничните също идват от този фонд. Вкратце: 3.5% за фонд "Общо заболяване и майчинство"

Постоянната трудова заетост не е гарантирана. При смяна на работата може да има известен период, в който човек е безработен. Ако е осигурен, то в това време той има право на обезщетение за безработица, изплащано от фонд "Безработица". Вкратце: 3% за фонд "Безрабо­ти-ца"

Когато човек се разболее, той има нужда от лечение. Е, финансирането на лечението при общопрактикуващи лекари, в поликлиниките и болниците става от осигуровките, събирани за здравно осигуряване (ЗО) и отиващи в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Вкратце: 6% за ЗО

А само шефът

Освен дела си от 65% в гореописаните осигуровки има и други, които се изплащат изцяло от работодателя. Такава е вноската във фонд "Трудова злополука и професионална болест" (ТЗПБ), която в зависимост от икономическата дейност варира между 0.4 и 1.1%. Вноската във фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" също е изцяло за сметка на работодателя и е в размер на 0.5%. За хората, работещи първа или втора категория труд, т.е. по-опасен или натоварващ, има вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионални фондове, като за първа категория процентът е 12, а за втора е 7. За такива хора и вноската за фонд "Пенсии" е с 3 процентни пункта по-голяма, т.е. 26%. За учителите има специален фонд "Учителски пенсионен фонд", като вноската за него е в размер на 4.3%. И всичко гореизброено е за сметка на работодателя.

А данъкът

След като се удържат всички осигуровки, остава сума, която е данъчната основа и идва време за плащане на данъка. Той е стъпаловиден, тоест до 200 лева месечно не се удържа нищо, сумата от 200 до 250 лева се облага с 20%, от 250 до 600 лева - с 22%, а над 600 лева - с 24%. Това е объркващо, когато човек иска да види при дадена брутна заплата каква нетна ще получава. В такъв случай е полезно да се знае данъкът като процент от брутната заплата, а не от данъчната основа (виж графиката).

Всичко това важи за хората осигурени срещу всички социални рискове, т.е. за тези, работещи на трудов договор. Един от най-големите проблеми пред системата е сивата икономика. Ако човек получава 1000 лева, но се осигурява на 250, то той реално "спестява" например от пенсиите на родителите си, своите болнични или майчински, защото всички обезщетения са свързани с големината на осигурителния доход. Така краткосрочните ползи от "спестяването" с времето се превръщат в големи дългосрочни загуби.

Интересни факти

- Има максимален доход, върху който се удържат осигуровки, като той в момента е 1400 лева месечно. Така ако брутната заплата на човек е примерно 2000 лева, удържаните осигуровки ще са като за 1400 лева.

- Отношението работодател/работник при заплащането на осигуровки постепенно намалява, докато през 2010 г. ще стане 50:50 и ще остане така.

Източник: capital.bg